ДО
ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА
НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ
ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ


П О К А Н А


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните
експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 28, ал. 1 и
чл. 29 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ), свиква
Общо събрание на 05.06.2019 г. (сряда) от 18.00 ч. в гр. София, ул. Дамян
Груев 10-12 етаж 1
със следния


ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишния отчет за дейността на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ през 2018 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2018 г.
3. Приемане на план за дейността на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2019 г.
4. Приемане на бюджет на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2019 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на УС през 2016, 2017 и 2018 г.
6. Освобождаване от длъжност на членовете на УС
7. Избор на членове на нов Управителен съвет
8. Други


Регистрирането ще се извърши от 17.50 ч. до 18.00 ч. на 05.06.2019 г. в гр. София ул. Дамян
Груев 10-12 етаж 1 срещу представен документ за самоличност.
На основание чл. 41 от устава, Членовете на Управителния съвет се избират от Общото
събрание с половината плюс един гласа от имащите право на глас присъстващи членове.
На основание на чл. 33 от устава, Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове,
представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет
насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред,
независимо от броя на членовете.
На основание на чл. 29, ал. 3 от Устава, настоящата покана е изпратена на електронния адрес
на всеки член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, както и е поставена на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението на адрес гр. София, кв. „Борово“, ул. „Подуево“ 10,
вх. В, офис 3.
Във връзка с избора на членове на новия Управителен съвет, моля членовете, имащи
мотивация да участват в Управителния съвет, да изпратят своите кандидатури на имейл адрес
info@acfe.bg в срок до края на деня на 04.06.2019 г. (вторник). Кандидатурите следва да
включват три имена и кратка мотивация за желанието за участие в Управителния съвет.

21.05.2019 г.
гр. София

С УВАЖЕНИЕ,
Владимир Икономов

Председател на УС
АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Покана за Общо събрание