У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

АСОЦИАЦИЯ НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ
ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на Учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „АСОЦИАЦИЯ НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ“ (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ), наричано по-нататък „сдружението”. (Наименованието на английски език е „ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS – BULGARIA (ACFE-BULGARIA)“. Сдружението действа по правилата на клоновете на международната Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами, Инк., САЩ (наричана по-долу „ACFE”).

(2) Наименованието “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами”, печатите и логото, използвани във връзка с него, са търговски марки на ACFE. Използването на тези търговски марки от сдружението се регламентира от Споразумението за лиценз на търговска марка, сключено между сдружението и ACFE, чиито условия са инкорпорирани в този Устав.

(3) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, ще бъдат посочвани във всички писмени документи от кореспонденцията на сдружението, които се подпечатват с кръгъл печат.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.) Седалището и адресът на сдружението са: Област София–град, община Столична, кв. „Борово“, ул. „Подуево“ 10, вх. В, офис 3

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението ще осъществява дейност в полза на членовете си, изразяваща се в превенция и обучение за предотвратяване и разкриване на измами, свързани с използването на икономическата, финансовата и обществената системи за лично облагодетелстване.

Стопанска дейност

Чл. 5.а (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност:

 1. обучение за разкриване и предотвратяване на измами:

а) за непрекъснатото професионално обучение (НПО) на членовете и сътрудниците на сдружението.

б) Сдружението насърчава предоставянето на НПО и други образователни програми в своя географски район. Те могат да бъдат във всякаква приемлива форма като срещи, семинари и други мероприятия.

в) Всяко НПО трябва да бъде координирано с ACFE, за да се осигури, че обучението на сдружението не се конкурира с обучението на ACFE. Обучението автоматично се одобрява, ако не е налице явен конфликт с графика за обучение на ACFE. Ако бъде установено наличие на конфликт, ACFE и сдружението ще работят съвместно за преодоляване на различията в графиците за обучение.

 1. Издателска дейност на лекции, монографии, учебни казуси и друга литература, подпомагаща учебния процес;
 2. Организиране и провеждане на популярни лекции, беседи, игри, телевизионни прояви и други подходящи форми за популяризиране дейността на сдружението и на ACFE;
 3. (изм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.) Международни прояви – участие в обучителни програми на други лица от други страни.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, съгласно законите и подзаконовите актове на Република България.

(3) Изпълнението и контролът върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основните цели на сдружението са:

 1. да популяризира напредъка в разкриването и предотвратяването на измами, чрез разпространяване на знания и взаимодействие между неговите членове;
 2. да повишава квалификацията на неговите членове чрез прилагане на добрите практики при разкриването на измами;
 3. да осъществява сътрудничество с държавни и общински органи и други организации за подпомагане прилагането на различни методи и техники при разкриването на измами;
 4. да взаимодейства с компетентните органи за подобряване на нормативната уредба и практиката във връзка с разкриване и предотвратяване на измами и корупция.

Средства за постигане целите на сдружението

Чл. 7. Средствата, чрез които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. организиране и провеждане на лекции, семинари и други форми на обучение, свързани с разкриване и предотвратяване на измами и корупция;
 2. обучение на членовете на сдружението и други лица и организации в създаване и усъвършенстване на прилаганите методи при разкриване и предотвратяване на измами;
 3. съдействие на различни органи и институции в разкриването на измами и подпомагане в превенцията им;
 4. сътрудничество с други органи и сдружения в страната и чужбина за провеждане на изследвания, свързани с извършването на измами и корупция.

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членове могат да бъдат само физически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав, плаща редовно членския си внос и има статут на Сертифициран експерт по разкриване на измами или Асоцииран член в ACFE.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите за управление;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползва от имуществото на сдружението и резултатите от дейността му, в съответствие с решенията на Общото събрание.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася членския си внос, съгласно определените срокове;
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Условия за придобиване на членство

Чл. 12. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет.

(2) Всеки кандидат трябва да попълни и подаде писмено заявление, да плати съответния членски внос и да даде писмено съгласие, че се задължава да спазва този Устав и правилата за работа, приети от ACFE.

(3) Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(4) Всички кандидати подлежат на одобрение от ACFE.

Чл. 13. Има две категории членове:

(1) Сертифицирани експерти по разкриване на измами. Сертифицираните експерти по разкриване на измами към ACFE, които имат добра репутация, могат да бъдат членове на сдружението при посочените по-горе условия. Сертифицираните експерти по разкриване на измами могат да заемат всяка длъжност в сдружението. Само сертифицирани експерти по разкриване на измами могат да заемат длъжността председател и директор по обучението. Ако бъде счетено за подходящо, Управителният съвет може да разреши един сертифициран експерт по разкриване на измами да заема и двете длъжности.

(2) Асоциирани членове. Асоциираните членове на ACFE, които имат добра репутация, могат да бъдат членове на сдружението при посочените по-горе условия. На асоциираните членове може да се даде правото да гласуват и правото да заемат определени длъжности в сдружението при условията на този Устав.

Условия за приемане на сътрудници на сдружението

Чл. 14. (1) Управителният съвет по своя преценка може да разреши и на други заинтересовани лица да станат сътрудници на сдружението при посочените по-долу условия. От сътрудниците на сдружението не се изисква да отговарят на условията и изискванията за членство в ACFE.

(2) Сътрудници на сдружението са тези лица, независимо от това в каква област полагат усилия, които желаят да се присъединят към сдружението. Сътрудниците на сдружението трябва да имат интелектуален интерес в областта на разследването на измами и да желаят да са част от борбата срещу измамите и корупцията. Сътрудниците не са и не могат да се представят като членове на сдружението, нямат право на глас и не могат да бъдат избирани за членове на Управителния съвет.

Двойно членство, прехвърляне и прекратяване на членство

Чл. 15. Управителният съвет може да реши членове от друг клон на ACFE да се присъединят като членове на сдружението.

Чл. 16. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението за напускане. Всеки член или сътрудник може да напусне по всяко време, но напускането не влиза в сила, докато не бъде прието от Управителния съвет и не освобождава напускащия от плащане на вноските за изтеклата част от текущата година, нито дава право да се иска възстановяване на платени вноски или право на пропорционален или друг дял от активите на сдружението. Всички молби за напускане следва да са в писмена форма;
 2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
 3. с изключване.

а) (изм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.) Управителният съвет разполага с правомощия за освобождаване на член или сътрудник на сдружението, който непозволено се обозначава като член на сдружението или член на ACFE или при наличие на факти и обстоятелства, уронващи престижа на сдружението.

б) (отм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.)

в) (отм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.)

г) (изм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.) Член или сътрудник на сдружението не може да бъде изключен, докато не му бъде дадена възможност да отговори на обвиненията чрез пълно изслушване пред кворум на Управителния съвет. Ако членът или сътрудникът на сдружението не отговори на писмена покана, изпратена по имейл и последен актуален адрес в срок 30 дни от уведомяването, изключването става окончателно.

д) (изм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.) Изключването на членове или сътрудници на сдружението влиза в сила незабавно с одобряването му от Управителния съвет.

е) Изключването на сертифицирани експерти по разкриване на измами или на асоциирани членове на ACFE от сдружението не влиза в сила, докато не бъде представено и одобрено от ACFE.

 1. при отпадане – неплащане на вноски. Членството в или сътрудничеството със сдружението се прекратява, ако изискуемо плащане на вноски или такси не е извършено след изтичането на два месеца от определения срок, при условие че на последния известен /физически или електронен/ адрес на лицето е изпратено уведомление за неизпълнението на задължението най-малко 30 дни преди прекратяването. Лице, отпаднало от участие в сдружението съгласно тази алинея, може отново да бъде допуснато с решение на мнозинството от гласовете на Управителния съвет.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет на Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане на вземанията му от сдружението.

(3) Информация относно участието в сдружението. Сдружението предоставя на ACFE годишно или при поискване списък с имената, адресите и всяка друга информация за контакт за всички членове и сътрудници на сдружението. Списъкът трябва да посочва и категорията на членство на лицата – сертифициран експерт по разкриване на измами, асоцииран член или сътрудник на сдружението. Сдружението предоставя също и имената и адресите на гостите и лицата, които не са членове и са присъствали на обученията и на други събития, но само ако сдружението има такава документация за присъствие.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Имущество

Чл. 17. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху материални и нематериални средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Фискална година

Чл. 18. Фискалната година по отношение на сдружението се определя от Управителния съвет.

Членски вноски и такси за сдружението

Чл. 19. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да плащат членски внос. Членският внос се определя от Общото събрание и се заплаща всяка календарна година по ред и в срок, определени от Управителния съвет.

(2) Таксите за участие на сътрудниците на сдружението, както и за всички други видове дейности на сдружението, могат да бъдат определени в различен размер по преценка на Управителния съвет, приети с решение при мнозинство от гласовете.

(3) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Начисления

Чл. 20. Не могат да се налагат начисления, освен както е одобрено с мнозинство от 2/3 от гласовете на Управителния съвет, последвано от решение на мнозинството от гласовете на членовете на сдружението, които могат да гласуват, и/или одобрено от ACFE.

Чл. 21. (1) Отм.

Отговорност на сдружението

Чл. 22.Сдружението изцяло и изключително отговаря за своите собствени правни и финансови дела, като опазва ACFE невредима, по причина на своята свързаност с нея, от всякакви съдебни дела, обезщетения за вреди, други разноски и отговорности, произтичащи от дейността на сдружението.

Отговорност на ACFE

Чл. 23.Сдружението не отговаря за никакви съдебни дела, обезщетения за вреди, други разноски и отговорности, произтичащи от дейността на ACFE.

Покриване на загуби

Чл. 24. При наличие на загуби според годишния финансов отчет, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 25. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 26. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват лично.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 27. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. (отм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.)
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 6. приема годишния финансов отчет;
 7. приема бюджета на сдружението;
 8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 9. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона и Устава на сдружението;
 10. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 28. (1) Общото събрание се провежда всяка година по време и на място, определено от Управителния съвет – редовно Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно шест месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание Управителният съвет не направи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натовареното от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, изпратена на електронния адрес на всеки член на сдружението и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решенията, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(5) Времето от изпращането на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 10 дни.

Годишно събрание

Цел

Чл. 30.Годишно събрание се свиква с цел да се оповестят резултатите от избора на длъжностни лица, представянето им и въвеждане официално на длъжностните лица в длъжност, представянето на годишния финансов отчет и вземането на решения по други въпроси, каквито Управителният съвет счете за необходимо.

Право на сведение

Чл. 31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл. 32. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличието на кворум.

Кворум

Чл. 33. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл. 34. Всеки член има право на един глас.

Гласуване

Чл. 35. (1) Всички членове на сдружението, които имат право да гласуват, могат да участват в провежданите по време на годишното събрание избори. Всички поставени пред членовете въпроси се одобряват с мнозинство от присъстващите, освен когато този Устав изисква друго.

(2) (нова – решение на ОС от 05.04.2016 г.) Всеки член, имащ право на глас по чл. 34, има право да упълномощи писмено друг член да гласува. Упълномощеният член има право да гласува за себе си и до двама други членове. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя. Упълномощените членове легитимират писмено правото си да гласуват преди регистрацията.

Конфликт на интереси

Чл. 36. Член не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за отговорността му към сдружението;
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруг/съпруга, лице с което е във фактическо съжителство, роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 37. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 27, т. 1 и 3 се изисква 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 38. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен ако всички членове присъстват и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 39. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 40. (1) (изм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.) „Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя“

(2) Управителният съвет се състои от 5 члена.

(3) Управителният съвет избира от състава си председател, заместник председател, секретар, касиер и директор по обучението.

(4) Управителният съвет има възможност да разреши на асоциирани членове да заемат длъжност в Управителния съвет на сдружението, ако не е посочено като предмет на ограничение в този Устав.

Избор

Чл. 41. (изм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с половината плюс един гласа от имащите право на глас присъстващи членове

Мандат

Чл. 42. Мандатът на членовете на Управителния съвет е две години и продължава докато техните правоприемници не бъдат надлежно избрани и отговарящи на изискванията. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани в следващи мандати.

Освобождаване на длъжност

Чл. 43. Ако независимо по каква причина се освободи длъжността на някое длъжностно лице или член, Управителният съвет предприема необходимите действия за попълване на състава си.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 44. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Управителният съвет изпълнява всички задължения, възложени му колективно или поотделно по силата на закон и Устава. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(3) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и осъществява надзор над всички длъжности лица и членове на сдружението, за да осигури, че задълженията им спрямо сдружението се изпълняват надлежно.

(4) Действията и решенията на Управителния съвет са окончателни, освен ако в този Устав не е предвидено друго.

(5) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението и проект на бюджет.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 45. (1) Управителният съвет заседава най-малко два пъти годишно по време и на място, каквито избере. На тези заседания трябва да има кворум на присъстващите за разглеждане на въпросите от дневния ред, поставени пред съвета.

(2) Заседанията се провеждат по правилата, съдържащи се в този Устав.

(3) Всички заседания на Управителния съвет се ръководят от председателя.

(4) Ако председателят отсъства, заседанията се ръководят от заместник председателя или секретаря.

(5) Всеки член на Управителния съвет се уведомява за заседанията на съвета най-малко 10 (десет) дни преди всяко редовно заседание.

(6) Извънредно заседание може да бъде свикано от председателя или от поне трима члена на Управителния съвет. Съобщение за всяко извънредно заседание трябва да бъде изпратено на другите членове на съвета най-малко 3 (три) дни преди заседанието.

Възнаграждение

Чл. 46. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за работата си, но имат право да им бъдат възстановени действителните разходи, направени от тях във връзка с обичайното изпълнение на задълженията им. Тези разходи се представят за одобрение от председателя и за изплащане от касиера.

Освобождаване от длъжност

Чл. 47. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност от Управителния съвет с посочване на мотивите, както е позволено от този Устав и в съответствие с приложимото законодателство.

Председател

Чл. 48. (1) Само сертифициран член на ACFE, който има добра репутация, може да заема длъжността председател.

(2) Председателят е изпълнителния ръководител на сдружението и когато присъства, ръководи всички събрания на сдружението и на Управителния съвет.

(3) Председателят:

 1. упражнява общ надзор и управление на дейността на сдружението;
 2. информира другите членове на Управителния съвет, членовете на сдружението и ACFE за значими събития;
 3. изготвя годишен доклад до членовете на сдружението и до ACFE;
 4. изпълнява и други допълнителни задължения, възложени му от Управителния съвет.

Заместник-председател

Чл. 49. (1) Заместник-председателят се отчита пред председателя и поема неговите задължения при неговото отсъствие.

(2) Заместник-председателят изпълнява и други дейности, възложени му от председателя или Управителния съвет.

(3) (изм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.) Само сертифициран член на ACFE, който има добра репутация, може да заема длъжността заместник-председателят.

(4) Ако постът на председателя се освободи преди изтичането на мандата, заместник-председателят поема тази длъжност за неизтеклия срок.

Секретар

Чл. 50. (1) Секретарят се отчита пред Управителния съвет и отговаря за поддържането на цялата документация, която се съхранява от сдружението, с изключение на финансовата.

(2) Секретарят отговаря и за документацията относно членството и присъствието, протоколите от заседанията и други задължения, възложени му от Управителния съвет.

(3) Секретарят е член на ACFE, който има добра репутация.

Касиер

Чл. 51. (1) Касиерът се отчита пред Управителния съвет и отговаря за цялата финансова документация, съхранявана от сдружението.

(2) Касиерът отговаря за всички получавани от сдружението парични средства, (в това число членски внос и такси) както и за отчитането им.

(3) Касиерът осигурява:

 1. всички получавани средства да се депозират надлежно за съхранение в полза на сдружението;
 2. всички плащания да са надлежно одобрени;
 3. Управителният съвет да е уведомяван за финансовото състояние и за отчетността на средствата;
 4. както и по друг начин изпълнява съответните задължения, за да осигури, че активите на сдружението са надлежно защитени.

(4) Касиерът изготвя годишния финансов отчет на сдружението и го представя на Управителния съвет.

(5) Касиерът е член на ACFE, който има добра репутация.

Директор по обучението

Чл. 51а. (нов)(1) Само сертифициран член на ACFE, който има добра репутация, може да заема длъжността Директор по обучението.

(2) Директорът по обучението, се отчита пред Управителния съвет и отговаря за непрекъснатото професионално обучение (НПО) на членовете и сътрудниците на сдружението.

(3) Директорът по обучението отговаря за документацията, свързана с НПО.

Постоянни комисии

Чл. 52. Всички назначавания в постоянните комисии се одобряват от Управителния съвет.

Чл. 53.(1) Комисията по номинациите се състои от трима членове, назначени от председателя, съгласувано с мнозинство от Управителния съвет.

(2) Нито един член на Управителния съвет не може да участва в Комисията по номинациите.

(3) Комисията по номинациите разглежда всички предложения и препоръки за длъжности и избира не по-малко от един и не повече от трима кандидати за всяка длъжност при всеки отделен избор.

Чл. 54. (1) Комисията по избора се състои от трима членове, назначени от председателя.

(2) Нито един член на Управителния съвет не може да участва в Комисията по избора.

(3) Комисията по избора удостоверява резултатите от годишните избори.

Други комисии

Чл. 55. Други комисии могат да се създават с решение, взето с мнозинство от членовете на Управителния съвет на заседание, на което има кворум.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 56. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидени от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 57. В отчета на дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 58. (1) В случаите, когато законът изисква извършването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 59. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване от свиканото Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 60. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите на публичност, прозрачност, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 61. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл. 62. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води регистър на членовете си.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 63. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание
 2. при обявяване в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи.

Прекратяване

Чл. 64. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване.

Чл. 65. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет. Той извършва предвидените от законодателството действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

Чл. 66. (1) Гласуването за закриване на сдружението трябва да бъде писмено и да бъде одобрено с мнозинство от 2/3 от членовете на сдружението, имащи право да гласуват.

(2) ACFE трябва да бъде уведомена най-малко 30 (тридесет) дни преди гласуването и да бъде уведомена за резултатите веднага след това.

(3) При прекратяване на сдружението активите му, останали след плащането или осигуряване плащането на всички дългове и задължения, се разпределят на Фонда за стипендията “Ричи-Дженингс” (бивш Фонд за стипендията CЕИ).

(4) При прекратяване сдружението унищожава всички бланки, канцеларски материали или други вещи, носещи под някаква форма наименованието “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България”. Сдружението освен това предоставя на ACFE списък с членовете на сдружението към момента на закриването, подробен отчет за разпределянето на активите на сдружението и копие от решението за закриване, издадено от съда.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 67. Сдружението и неговите членове се съгласяват да спазват разпоредбите, правилата или регулациите, въвеждани от ACFE.

Чл. 68. (1) За измененията на Устава се уведомява ACFE.

(2) (изм. с решение на ОС от 05.04.2016 г.) Предложенията за изменения в Устава, включително допълнения или заличавания, се одобряват с мнозинство от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание с половината плюс един гласа от имащите право на глас присъстващи членове.

(3) За неуредените въпроси в този Устав, се прилага българското законодателство.

Чл. 69. Централното управление на сдружението е на място, определено от Управителния съвет.

Чл. 70. Този Устав влиза в сила от датата, на която е приет, освен ако в закон е посочено друго.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на сдружението, състояло се на 15.03.2007 г., в уверение на което същите са се подписали под този Устав.

Уставът е изменен и допълнен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 21.02.2008 г. в гр. София.

Уставът е изменен и допълнен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 09.12.2010 г. в гр. София.

Уставът е изменен и допълнен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 05.04.2016 г. в гр. София.