Процес по сертификация като Certified Fraud Examiner

Кандидатите, които отговарят на минималните академични и професионални изисквания, определени от ACFE, могат да пристъпят към процеса по сертифициране като CFE. Процесът приключва с полагане на изпит. При успешно завършване на изпита се издава сертификат Certified Fraud Examiner (CFE).

I. Изисквания

За да бъдете допуснати до полагането на изпит, Вие трябва да отговаряте на следните изисквания:

  • да сте асоцииран член на ACFE. Членството е задължително за полагането на изпит;
  • да отговаряте на минималните академични изисквания – базово изискване е бакалавърска степен (или еквивалент) от висше учебно заведение. Не се изисква специфична област на обучение. Ако не разполагате с бакалавърска степен, Вие можете да замените всяка година от висшето обучение с две години доказан опит в сфера, директно свързана с разкриване, борба и противодействие на измами;
  • да отговаряте на минимални изисквания за професионална квалификация: към датата на полагане на изпита, вие трябва да имате най-малко две години професионален опит в област, пряко или косвено свързана с разкриването и противодействието на измами;
  • да притежавате високи морални ценности;
  • да сте съгласни да спазвате Устава и Кодекса за професионална етика на ACFE.

II. Подготовка за изпита

Важно е да отделите време, за да се подготви за изпита за придобиване на сертификат CFE. Подготовката за полагане на изпит може да включва един или повече от вариантите, изброени по-долу:

1. Самообучение

Самообучение чрез Fraud Examiner‘s Manual. Приблизително 90% от въпросите на изпита са изведени от материала в този наръчник. Наръчникът може да бъде поръчан от интернет страницата на ACFE като дигитално копие, на диск или като хартиено копие. Обемът на наръчника е около 2000 страници. Цената на наръчника е между 79 и 179 щатски долари за асоциирани членове и между 159 и 299 щатски долари за нечленове.

2. Софтуерен обучителен пакет

Самообучение чрез използване на специализиран софтуерен продукт CFE Exam Prep Course. Продуктът създава симулирана обстановка, близка до тази по време на провеждането на изпита за сертификация. Курсът може да бъде закупен онлайн от сайта на ACFE. Цената е между 745 и 945 щатски долари, като има опция Money-Back Pass Guarantee.

3. Обучение във висши учебни заведения

Различни университети предлагат дипломни курсове, които могат да послужат в подготовката за изпита.

III. Полагане на изпит

Изпитът за сертификация се взема в домашни или работни условия на стационарен или мобилен компютър. Инсталира се софтуерен продукт, в който са въведени различни механизми за контрол на съдържанието и валидация. Изпитът се състои от четири части, като успешното му преминаване изисква положителни резултати на всички части.

IV. Окончателното одобрение от комисията за сертифициране

След полагане на изпита и изпращането му до ACFE, резултатите подлежат на проверка от комисия. При положителен резултат, Вие ще бъдете уведомени за стъпките, които следва да предприемете, за да получите Вашия сертификат като Certified Fraud Examiner.