ДО

ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 28, ал. 2, чл. 29, ал. 1 и ал. 3-5 и чл. 41 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква

Извънредно Общо събрание на 25.02.2016 г. (четвъртък) от 18.00 ч.вгр. София, в сградата на ВМРО, ул. Пиротска № 5, малката зала на ет. ІІ, вход от към ул. „Георг Вашингтон“, при следния

Дневен ред:

  1. Избор на нов Управителен съвет.

Регистрирането ще се извърши от 18.00 ч. до 18.10 ч. на 25.02.2016 г. в гр. София, в сградата на ВМРО, ул. Пиротска № 5, малката зала на ет. ІІ, вход от към ул. „Георг Вашингтон“ срещу представен документ за самоличност.

На основание чл. 41 от Устава, членовете на Управителния съвет се избират с 2/3 мнозинство от гласовете на членовете, имащи право на глас.При липса на изискващия се кворум, Общото събрание няма да бъде проведено. Съгласно чл. 42 от Устава на сдружението, мандатът на действащия Управителен съвет ще продължи до насрочване на ново Общо събрание и докато техните правоприемници не бъдат надлежно избрани и отговарящи на изискванията.

 

Моля да потвърдите участието си до 22.02.2016 г. на e-mail: acfe_bulgaria@abv.bg. или на тел. 0887780808, сл. тел. 02/9357571.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Извънредно Общо събрание на 25.02.2016 г.