ДО

ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 и ал. 3-5 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на дата 21.02.2018 г. (сряда) от 19:00 ч. в гр. София, в сградата на Централно управление на Българска академия на науките (БАН), вход от бул. „Цар Освободител” (до Австрийското посолство) при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане на Отчет за дейността на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2016 г. и 2017 г.;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2016 г. и 2017 г.;
  3. Приемане на бюджета на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2018 г.;
  4. Други въпроси.

 

При липса на кворум на основание от чл. 33 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 20:00 ч., на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще се извърши от 19:00 ч. до 19:10 ч. на 21.02.2018 г. в гр. София в сградата на Централно управление на Българска академия на науките (БАН), вход от бул. „Цар Освободител” (до Австрийското посолство) срещу представен документ за самоличност.

 

11.02.2018 г.                          УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Свикване на редовно Общо събрание