Член на сдружението може да бъде всяко лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав, плаща редовно членския си внос и има статут на Сертифициран експерт по разкриване на измами или Асоцииран член в ACFE. Управителният съвет може да разреши и на други заинтересовани лица да станат сътрудници на сдружението.

Има две категории членове:

1. Сертифицирани експерти по разкриване на измами (CFE).

2. Асоциирани членове.

Членовете на сдружението се приемат на заседание на  Управителния съвет.

Изискваия за членство в АСЕРИ-България:

Членове могат да бъдат само пълнолетни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

  • действащи членове са на ACFE USA (http://www.acfe.com/getting-started-categories.aspx);
  • приемат и се задължават да спазват Устава на АСЕРИ-България, както и вътрешните правила за работа;
  • подали са на адрес acfe_bulgaria@abv.bg подписано и сканирано заявление за членство (бланка: Заявление за членство);
  • подали са на адрес acfe_bulgaria@abv.bg автобиография на български език;
  • подали са на адрес acfe_bulgaria@abv.bg кратка мотивация на на български език за членството си, както и са посичили очакванията, които имат в резултат на членството;
  • заплатили са съответния годишен членски внос по банкова сметка на АСЕРИ-България, публикувана в раздел Контакти;
  • заплатили са съответния годишен членски внос към ACFE USA (необходима е разпечатка от плащане, налична на сайта www.acfe.com)

Валидността на годишния членски внос е от датата на заплащане до същата дата на следващата календарна година.