ЧЛЕНОВЕ

Член на сдружението може да бъде всяко лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав, плаща редовно членския си внос и има статут на Сертифициран експерт по разкриване на измами или Асоцииран член в ACFE.

Има две категории членове:

1. Сертифицирани експерти по разкриване на измами (CFE).

2. Асоциирани членове.

Членовете на сдружението се приемат на заседание на  Управителния съвет.

Изискваия за членство в АСЕРИ-България:

Членове могат да бъдат само пълнолетни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

 • приемат и се задължават да спазват Устава на АСЕРИ-България, както и вътрешните правила за работа;
 • действащи членове са на ACFE USA (http://www.acfe.com/getting-started-categories.aspx) в една от следните категории:
  • Сертифициран експерт по разкриване на измами (CFE);
  • Асоцииран член.
 • заплатили са съответния годишен членски внос към ACFE USA;
 • подали са на адрес acfe_bulgaria@abv.bg:
  • подписано и сканирано заявление за членство (бланка: Заявление за членство);
  • автобиография на български език;
  • кратка мотивация на на български език за желанието за членство, както и очакванията във връзка с членството;
  • разпечатка от плащане на годишен членски внос към ACFE USA, налична на сайта www.acfe.com.

Годишният членски внос за членове на АСЕРИ България е в размер на 60 лв. и подлежи на плащане в срок до 10 работни дни от приемането на кандидата.

СЪТРУДНИЦИ

Сътрудници могат да бъдат само пълнолетни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

Изискваия за сътрудничество в АСЕРИ-България:

 • приемат и се задължават да спазват Устава на АСЕРИ-България, както и вътрешните правила за работа;
 • подали са на адрес acfe_bulgaria@abv.bg:
  • подписано и сканирано заявление за сътрудничество (бланка: Заявление за сътрудничество);
  • автобиография на български език;
  • кратка мотивация на на български език за желанието за сътрудничество, както и очакванията във връзка със сътрудничеството;

Годишният членски внос за сътрудници на АСЕРИ-България е в размер на 120 лв. и подлежи на плащане в срок до 10 работни дни от приемането на кандидата.