ДО

ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 и ал. 3-5 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, свиква редовно

Общо събрание на 14.05.2013 г. (вторник) от 18.00 ч.в Сметната палата на Република България,(адрес: София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37, залата на 9-ти етаж) при следния

дневен ред:

  1. Приемане на Отчет за дейността на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2012 г.;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2012 г.;
  3. Приемане на бюджета на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2013 г.;
  4. Освобождаване на член / членове на Управителния съвет на сдружението;
  5. Избор на член / членове на Управителния съвет на сдружението;
  6. Други въпроси.

 

При липса на кворум на основание от чл. 33 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в19.00 ч., на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще се извърши от 17.50 ч. до 18.00 ч. на 14.05.2013 г. в залата на Сметната палатасрещу представен документ за самоличност.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Общо събрание на 14.05.2013 г.