УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 и ал. 3-5 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на дата 27.09.2021г. (Понеделник) от 17:00 ч. в гр. София, ул. „Искър“ 9, 1000 Център, София (сградата на Българска търговско-промишлена палата).

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Ъпдейт относно дейността и финансовото състояние на асоциацията
  2. Решение относно членски внос за 2021г.
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС
  4. Избор на членове на нов Управителен съвет
  5. Други

Покана за Общото събрание ще бъде изпратена до членовете на АСЕРИ БЪЛГАРИЯ по електронна поща в установения в Устава срок от 10 дни преди заседанието, както и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – гр.София, кв. Борово, ПК 1680, ул. Подуево №10, вх.В, офис 3. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.

Свикване на общо (изборно) събрание на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ 27 Септември 2021г.