УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 и ал. 3-5 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ (присъствено) на дата 25.09.2023г. (понеделник) от 18:00 ч. в гр. София, ул. „Искър“ 9, 1000 Център, София (сградата на Българска търговско-промишлена палата), при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Отчет за дейността на асоциацията.
  2. Освобождаване от отговорност на членовете на УС.
  3. Избор на членове на нов Управителен съвет.
  4. Решение, относно членски внос за 2024 г.
  5. Други.

 

Поканата за Общото събрание е изпратена до членовете на АСЕРИ БЪЛГАРИЯ по електронната поща на всеки от членовете, в установения с Устава срок от 10 дни преди заседанието, както и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – гр. София, кв. Борово, ПК 1680, ул. „Подуево“ №10, вх. В, офис 3. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.

Свикване на редовно общо (изборно) събрание на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ 25 Септември 2023г.