Сдружението осъществява дейност, изразяваща се в превенция и обучение за предотвратяване и разкриване на измами, свързани с използването на икономическата, финансовата и обществената системи за лично облагодетелстване.

Основните цели на сдружението са:

  1. да популяризира напредъка в разкриването и предотвратяването на измами, чрез разпространяване на знания и взаимодействие между неговите членове;
  2. да повишава квалификацията на неговите членове чрез прилагане на добрите практики при разкриването на измами;
  3. да осъществява сътрудничество с държавни и общински органи и други организации за подпомагане прилагането на различни методи и техники при разкриването на измами;
  4. да взаимодейства с компетентните органи за подобряване на нормативната уредба и практиката във връзка с разкриване и предотвратяване на измами и корупция.

Средствата, чрез които сдружението постига своите цели, са:

  1. организиране и провеждане на лекции, семинари и други форми на обучение, свързани с разкриване и предотвратяване на измами и корупция;
  2. обучение на членовете на сдружението и други лица и организации в създаване и усъвършенстване на прилаганите методи при разкриване и предотвратяване на измами;
  3. съдействие на различни органи и институции в разкриването на измами и подпомагане в превенцията им;
  4. сътрудничество с други органи и сдружения в страната и чужбина за провеждане на изследвания, свързани с извършването на измами и корупция.