Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ

На 25 януари 2013 г. бе сключено двустранно Споразумение  между Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ – България). В тържествена обстановка в офиса на ИВОБ то бе подписано от Красимир Логофетов – председател на Управителния съвет на ИВОБ,от една страна и от Невена Балахурова – председател на АСЕРИ, от друга страна.

Страните се обединиха около общите цели за:

– Развитие на диалог и партньорство за постигане на целите на двете организации.

– Взаимно осигуряване на активна подкрепа при популяризирането на целите, дейностите и професионалните интереси на партньорите по настоящото споразумение.

Споразумението предвижда следните форми на сътрудничество:

  1. Провеждане на съвместни обучения по вътрешен одит и разкриване и предотвратяване на измамите, с цел подпомагане и повишаване квалификацията на специалистите в тяхната дейност;
  2. Организиране и осъществяване на съвместни мероприятия за обмяна на опит и добри практики от взаимен интерес (работни срещи, семинари, дискусии, кръгли маси, конференции и др.);
  3. Съвместно извършване на анализ и оценка на действащото законодателство и инициативи за неговото усъвършенстване;
  4. Съвместна дейност при осъществяване на проекти от взаимен интерес, финансирани за развитието на професията по вътрешен одит и разкриване и предотвратяване на измамите;
  5. Публикации на сайта на ИВОБ и АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, публикации и реклама в списание “Вътрешен одитор” и информационния бюлетин на ИВОБ.
Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ