На 11.12.2018 г. в обучителния център на АСЕРИ-България се проведе вечерно обучение на тема „Изграждане на ефективен етичен кодекс и гореща линия“ с лектор г-н Красимир Логофетов, CFE, CIA, сертифициран член на АСЕРИ-България и директор дирекция „Вътрешен одит” в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (VIVACOM).

Представена беше програма за повишаване на етичните стандарти на ниво организация, както и на индивидуалните отговорности на персонала от гледна точка на етика.

Разгледани бяха някои от основните сфери, които попадат в обхвата на ефикасния етичен кодекс – конфликт на интереси, приемане на подаръци, корупция, работа със служебна информация, както и други.

Показани бяха ценни похвати за повишаване на осъзнатостта на персонала в направление етика и етични ценности.

Присъствалите членове на АСЕРИ-България получиха сертификати за професионална квалификация (2 CPE).

Проведено обучение на тема „Изграждане на ефективен етичен кодекс и гореща линия“