ЧЛЕНОВЕ

Член на сдружението може да бъде всяко лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав, плаща редовно членския си внос и има статут на Сертифициран експерт по разкриване на измами или Асоцииран член в ACFE.

Има две категории членове:

1. Сертифицирани експерти по разкриване на измами (CFE).

2. Асоциирани членове.

Членовете на сдружението се приемат на заседание на  Управителния съвет.

Изискваия за членство в АСЕРИ-България:

Членове могат да бъдат само пълнолетни физически лица, които отговарят на посочените по-долу изисквания.

  • действащо членство при ACFE (http://www.acfe.com/getting-started-categories.aspx) в една от следните две категории:
    • Сертифициран експерт по разкриване на измами (CFE);
    • Асоцииран член.
  • подадено Заявление за членство на имейл адрес info@acfe.bg – сканирано с подпис (бланка: Заявление за членство).

Годишният членски внос за членове на АСЕРИ България е в размер на 60 лв. и подлежи на плащане в срок до 10 работни дни от приемането на кандидата.

СЪТРУДНИЦИ

Сътрудници могат да бъдат само пълнолетни физически лица, които отговарят на посочените по-долу изисквания.

Изискваия за сътрудничество в АСЕРИ-България:

  • подадено Заявление за членство на имейл адрес info@acfe.bg – сканирано с подпис (бланка: Заявление за членство).

Годишният членски внос за сътрудници на АСЕРИ България е в размер на 120 лв. и подлежи на плащане в срок до 10 работни дни от приемането на кандидата.