Член или сътрудник на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно годишния си членски внос.

Има три категортии членство:

1. CFE – Сертифицирани експерти по разкриване на измами
2. Асоциирани членове
3. Сътрдуници

Изисквания и документация:

Вид членство CFE и Асоциирани членове Сътрудници
Участие в събития на ACFE Bulgaria безплатно безплатно
Изискване за членство при ACFE USA действащо членство при ACFE USA (http://www.acfe.com/getting-started-categories.aspx). Това условие на се прилага при случаите на провеждане на присъствен обучителен курс (CFE Exam Review Course) за подготовка за придобиване на CFE сертификат, тъй като при него курсантите получават една година предплатено членство като част от основния обучителен пакет. не се изисква задължително членство при ACFE USA
Кандидатстване подадени документи на имейл адрес info@acfe.bg:
Заявление за членство (сканирано с подпис) и Автобиография
Документи бланка за заявление за членство: Заявление за членство
Годишен членски внос ACFE Bulgaria – 60 лв.
ACFE USA – 100 щ.д. (ел. членство без хартиени материали)
ACFE Bulgaria – 120 лв.

Кандидатурите за членство се разглеждат на заседание на Управителния съвет на ACFE Bulgaria.

Годишният членски внос към ACFE Bulgaria подлежи на плащане по банков път на посочена сметка в раздел „Контакти“ в срок до 10 работни дни от приемането на кандидата или в срок до 31-то число на текущата календарна година (в сила от 01.01.2020 г.).

Годишният членски внос към ACFE USA подлежи на плащане по ред, определен от ACFE USA.