ДО

ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 и ал. 3-5 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на дата 19.06.2018 г. (вторник) от 18:00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 10-12 етаж 1 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на УС
  2. Избор на членове на нов Управителен съвет
  3. Други

Покана за Общото събрание ще бъде изпратена до членовете на АСЕРИ БЪЛГАРИЯ по електронна поща в установения в Устава срок от 10 дни преди заседанието, както и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – гр.София, кв. Борово, ПК 1680, ул. Подуево №10, вх.В, офис 3.

 

09.06.2018 г.                          УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Свикване на Общо събрание