ДО

ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 и ал. 3-5 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, свиква редовно

Общо събрание на 27.09.2012 г. (четвъртък) от 18.00 ч. в Сметната палата на Република България, (адрес: София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37, зала 214 на ІІ етаж) при следния

дневен ред:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2011 г.;
  2. Отчет за дейността на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2011 г.;
  3. Други въпроси.

Регистрирането ще се извърши от 17.45 ч. до 18.00 ч. на 27.09.2012 г. в залата на Сметната палата срещу представен документ за самоличност.

При липса на кворум на основание от чл. 33 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 19.00 ч., на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Общо събрание на 27.09.2012 г.