ДО

ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ

ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ

 


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 и ал. 3-5 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, свиква редовно

Общо събрание на 11.12.2014 г. (четвъртък) от 20.00 ч.вгр. София, стол-ресторант в сградата на Централно управление на Българска академия на науките (БАН), вход от бул. „Цар Освободител” (до Австрийското посолство) при следния

дневен ред:

  1. Приемане на Отчет за дейността на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2013 г.;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2013 г.;
  3. Други въпроси.

При липса на кворум на основание от чл. 33 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в21.00 ч., на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще се извърши от 20.00 ч. до 20.10 ч. на 11.12.2014 г. в гр. София, стол-ресторант в сградата на Централно управление на Българска академия на науките (БАН), вход от бул. „Цар Освободител” (до Австрийското посолство) срещу представен документ за самоличност.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Общо събрание на 11.12.2014 г.