ДО

ЧЛЕНOВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИПО РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ – БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 и ал. 3-5 от Устава на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ, свиква редовно

Общо събрание на 17.12.2015 г. (четвъртък) от 18.00 ч.вгр. София, стол-ресторанта в сградата на Централно управление на Българска академия на науките (БАН), вход от бул. „Цар Освободител” (до Австрийското посолство) при следния

дневен ред:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2014 г. и 2015 г;
  2. Отчети за дейността на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ за 2014 г. и 2015 г.;
  3. Избор на нов Управителен съвет;
  4. Изменение на Устава на асоциацията;
  5. Други въпроси.

При липса на кворум на основание от чл. 33 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 19.00 ч., на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще се извърши от 18.00 ч. до 18.10 ч. на 17.12.2015 г. в гр. София, стол-ресторант в сградата на Централно управление на Българска академия на науките (БАН), вход от бул. „Цар Освободител” срещу представен документ за самоличност.

Моля да потвърдите участието си до 16.12.2015 г. на e-mail: acfe_bulgaria@abv.bg. или на тел. 0887780808, сл. тел. 9357571.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Общо събрание на 17.12.2015 г.