• Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) – http://www.cposa.bg/
  • Българската търговско-промишлена палата (БТПП) – https://www.bcci.bg/
  • Иститут на вътрешните одитори в България (ИВОБ) – https://www.iiabg.org/
  • Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – https://www.unwe.bg/
  • Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – http://www.vuzf.bg/
  • Делойт България (Deloitte) – https://www2.deloitte.com/bg
  • SAS – https://www.sas.com/en_us/home.html